Για το Γυμνάσιο

Πληροφορική Ημερήσιου Γυμνασίου

Πληροφορική Εσπερινού Γυμνασίου

Για το Λύκειο

Από το ΒΙΒΛΙΟ 1: «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», Βιβλίο Μαθητή, Γ΄ Γενικού Λυκείου των Α. Βακάλη, Η. Γιαννόπουλου, Ν. Ιωαννίδη, Χ. Κοίλια, Κ. Μάλαμα, Ι. Μανωλόπουλου, Π. Πολίτη, έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος»Από το ΒΙΒΛΙΟ 2: «Πληροφορική», Γ’ Τάξη Γενικού Λυκείου, Βιβλίο Μαθητή, Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό, Γραμμένος Ν., Γούσιου, Αν., κ.ά., έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος»
1. Ανάλυση Προβλήματος 
1.1 Η έννοια πρόβλημα. 
1.2 Κατανόηση προβλήματος. 
1.3 Δομή προβλήματος. 
1.4 Καθορισμός απαιτήσεων. 
2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων 
2.1 Τι είναι αλγόριθμος. 
2.2 Σπουδαιότητα αλγορίθμων. 
2.3 Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων. 
2.4 Βασικές συνιστώσες / εντολές ενός αλγορίθμου. 2.4.1 Δομή ακολουθίας.
 2.4.2 Δομή Επιλογής.
 2.4.3 Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών.
 2.4.4 Εμφωλευμένες Διαδικασίες.
 2.4.5 Δομή Επανάληψης.
 
3. Δομές Δεδομένων και ΑλγόριθμοιΕνότητα 1. Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι
3.1 Δεδομένα. 
3.2 Αλγόριθμοι+ Δομές Δεδομένων = Προγράμματα. 
3.3 Πίνακες. 
3.4 Στοίβα.1.1 Στοίβα1.1.1 Παραδείγματα υλοποίησης στοίβας με χρήση μονοδιάστατου πίνακα1.1.2 Ερωτήσεις – Ασκήσεις
3.5 Ουρά.1.2 Ουρά1.2.1 Παραδείγματα υλοποίησης ουράς με χρήση μονοδιάστατου πίνακα1.2.2 Ερωτήσεις – Ασκήσεις
3.6 Αναζήτηση. 
3.7 Ταξινόμηση. 
 1.3 Άλλες δομές δεδομένων 1.3.1 Λίστες
 1.3.2 Δένδρα
 1.3.3 Γράφοι
 1.3.4 Ερωτήσεις – Ασκήσεις
4. Τεχνικές Σχεδίασης ΑλγορίθμωνΕνότητα 2. Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων
4.1 Ανάλυση προβλημάτων. 
 2.1 Μέθοδος Διαίρει και Βασίλευε.
6. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 
6.1 Η έννοια του προγράμματος. 
6.3 Φυσικές και τεχνητές γλώσσες. 
6.4 Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων. 6.4.1 Ιεραρχική σχεδίαση προγράμματος.
 6.4.2 Τμηματικός προγραμματισμός.
 6.4.3 Δομημένος προγραμματισμός.
 
6.5 Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός. 
6.7 Προγραμματιστικά περιβάλλοντα. 
7. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού 
7.1 Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ. 
7.2 Τύποι δεδομένων. 
7.3 Σταθερές. 
7.4 Μεταβλητές. 
7.5 Αριθμητικοί τελεστές. 
7.6 Συναρτήσεις. 
7.7 Αριθμητικές εκφράσεις. 
7.8 Εντολή εκχώρησης. 
7.9 Εντολές εισόδου-εξόδου. 
7.10 Δομή προγράμματος. 
8. Επιλογή και ΕπανάληψηΕνότητα 3. Επιλογή και Επανάληψη
8.1 Εντολές Επιλογής.8.1.1 Εντολή ΑΝ.
8.1.2 Εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ.
3.1 Εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ
3.1.1 Παραδείγματα με χρήση της εντολής ΕΠΙΛΕΞΕ
3.1.2 Ερωτήσεις – Ασκήσεις
8.2 Εντολές επανάληψης. 8.2.1 Εντολή ΟΣΟ … ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.
 8.2.2 Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ.
 8.2.3 Εντολή ΓΙΑ … ΑΠΟ … ΜΕΧΡΙ.
 
9. Πίνακες 
9.1 Μονοδιάστατοι πίνακες. 
9.2 Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται πίνακες. 
9.3 Πολυδιάστατοι πίνακες. 
9.4 Τυπικές επεξεργασίες πινάκων. 
10.  Υποπρογράμματα 
10.1 Τμηματικός προγραμματισμός. 
10.2 Χαρακτηριστικά των υποπρογραμμάτων. 
10.3 Πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού. 
10.4 Παράμετροι. 
10.5 Διαδικασίες και συναρτήσεις. 10.5.1 Ορισμός και κλήση συναρτήσεων.
 10.5.2 Ορισμός και κλήση διαδικασιών.
 10.5.3 Πραγματικές και τυπικές παράμετροι.
 
10.6 Εμβέλεια μεταβλητών – σταθερών. 
 Ενότητα 4. Σύγχρονα Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα
 4.1 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός: ένας φυσικός τρόπος επίλυσης προβλημάτων4.2 Χτίζοντας Αντικειμενοστραφή Προγράμματα
4.2.1 Μεθοδολογία
4.2.2 Διαγραμματική αναπαράσταση4.3 Ομαδοποίηση Αντικειμένων σε Κλάσεις: Αφαιρετικότητα και Ενθυλάκωση
4.3.1 Παραδείγματα Διαγραμματικής Αναπαράστασης Κλάσεων4.4 Η Αντικειμενοστραφής «Οικογένεια»: Κλάσεις – Πρόγονοι, Κλάσεις – Απόγονοι4.5 Ορίζοντας την Κατάλληλη Συμπεριφορά: Πολυμορφισμός4.6 Ερωτήσεις – Ασκήσεις
13. Εκσφαλμάτωση ΠρογράμματοςΕνότητα 5 Εκσφαλμάτωση προγράμματος
13.1 Κατηγορίες λαθών.5.1 Κατηγορίες Λαθών5.1.1 Συντακτικά λάθη5.1.2 Λάθη που οδηγούν σε αντικανονικό τερματισμό του προγράμματος5.1.3 Λογικά λάθη
13.2 Εκσφαλμάτωση.5.2 Εκσφαλμάτωση5.2.1 Εκσφαλμάτωση λογικών λαθών στις δομές επιλογής5.2.2 Εκσφαλμάτωση λογικών λαθών στις δομές επανάληψης5.2.3 Εκσφαλμάτωση λογικών λαθών σε πίνακες5.2.4 Εκσφαλμάτωση λογικών λαθών στα υποπρογράμματα5.2.5 Μέθοδος ελέγχου «Μαύρο Κουτί»5.3 Ερωτήσεις – Ασκήσεις

Επισημάνσεις
Οι μαθητές να διατυπώνουν τις λύσεις των ασκήσεων των εξετάσεων σε «ΓΛΩΣΣΑ», όπως αυτή ορίζεται και χρησιμοποιείται στα ανωτέρω διδακτικά βιβλία, εκτός και αν η εκφώνηση της άσκησης αναφέρεται και ζητά άλλη μορφή αναπαράστασης του αλγορίθμου, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.3 του ΒΙΒΛΙΟΥ 1 «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», Βιβλίο Μαθητή, Γ΄ Γενικού Λυκείου των Α. Βακάλη, Η. Γιαννόπουλου, Ν. Ιωαννίδη, Χ. Κοίλια, Κ. Μάλαμα, Ι. Μανωλόπουλου, Π. Πολίτη, έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος».

Για τον συντάκτη

Θοδωρής Λ. Καρτσιώτης

Υπεύθυνος Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών ΔΔΕ Πιερίας.
"Μανιακός" της οργάνωσης, του web design και μουσικόφιλος.
Ενίοτε και... κιθαρίστας! :-)

Leave a Comment